Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Informatie | Maatschappelijke Ondersteuning (MO)

"Krachten bundelen - Samen werken aan veranderingen - Interactief met de burger"


Onze veranderende samenleving vraagt om een bewustzijn van de eigen verantwoordelijkheid van de burger en diens betrokkenheid bij zijn directe woon- en leefomgeving.

In de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet speelt participatie een grote rol. Burgers denken mee en praten mee over maatschappelijke vraagstukken. Zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie voor alle burgers mét en zonder beperkingen, vraaggestuurde zorg, marktwerking en keuzevrijheid zijn speerpunten in beleid.
Over de volle breedte van wonen, zorg en welzijn, werk en inkomen vindt bij de overheid, bij bedrijven en bij de burger een cultuuromslag plaats.
MO vraagt om een actieve inzet en betrokkenheid van alle partijen. De verschillende belangenorganisaties met een schat aan expertise (van cliënten, patiënten / burgers) dienen als serieuze partners te worden betrokken in de veranderingsprocessen.

Gemeenten betrekken burgers zoveel mogelijk bij het opstellen van beleid. Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
Onderwerpen als communicatie met de burger, innovatie en creativiteit komen bij gemeenten en organisaties op het gebied van werk en inkomen, wonen, zorg en welzijn hoog op de agenda.
Overheid, instanties en burgers streven naar een integraal aanbod van diensten en producten, afgestemd op de vraag en behoefte van de burger.

Uitgangspunt is steeds: "Uitgaan van mogelijkheden en niet van beperkingen"
Welke mogelijkheden heeft deze persoon en wat heeft hij nodig om te kunnen participeren in de samenleving. Hoe kunnen mensen worden ondersteund in hun zelfredzaamheid. Op basis van alle levensterreinen wordt een zorg en ondersteuningsplan opgesteld.

De huidige wetgeving biedt kansen om zorg- en welzijnsinstanties te “ontschotten”. Hier ligt een belangrijke taak en verantwoordelijkheid voor de overheid. Versnipperde financieringsstromen en daaraan gekoppelde wet- en regelgeving belemmerden tot vóór 1-1-2015 nog te vaak een optimale samenwerking tussen partijen.

Ketensamenwerking verbindt de partners aan de wensen van de cliënt. Organisaties hebben elkaar nodig om vraaggericht te handelen en de gewenste kwaliteit van dienstverlening te behalen en te borgen. Het gaat daarbij om maatwerk, differentiatie en flexibiliteit.

De voordelen die hiermee worden behaald:
  • Verbetering van de dienstverlening
  • Behalen van maatschappelijke prestaties
  • Efficiëntere samenwerking
  • Vergroten van dynamiek en innovaties

Onbekendheid met de Hervormingsvisie in het brede Sociaal Domein belemmert professionals vaak de noodzakelijke verbanden te leggen. Er zal daarom een toenemende behoefte komen aan professionals die bruggen kunnen bouwen tussen verschillende partijen en belangen. Zij moeten goed kunnen functioneren op de verschillende niveaus van de samenleving.
Deze maatschappelijke ondersteuners/ sociaal architecten / sociale professionals / die de brede visie uitdragen en integrale samenwerking vormgeven en coördineren, moeten als aanjagers van het proces fungeren.Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail

Wmo "gestript" een leuke en informatieve serie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning


Filmpje VWS over veranderingen in landurige zorg

©2018 Webdesign Marco TibbenRedactie